Актуелно

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ

Поштовани корисници,

захтеве можете слати електронским путем, попуњавањем формулара на сајту архива или путем поште. Одговоре на Ваше захтеве достављамо електронским путем или поштом. Читаоница неће радити до даљњег. Рад истаживача се обуставља до даљњег. 

За додатне информације

034/336-251      034/336-252

Мејл адреса :  archivekg@gmail.com 

или попуните формулар на :  http://www.istorijskiarhivsumadije.com/kontakt/

 

 

 

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja
16 marta, 2020
Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi
Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja
Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 31/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.
Član 1.
Ovom uredbom uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.
Član 2.
Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.
Ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen način rada iz stava 1. ovog člana, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.
Rešenje iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži:
1) trajanje radnog vremena;
2) način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.
Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.
Član 3.
Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad na način predviđen članom 2. ove uredbe, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:
– da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji,
– omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),
– odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.
Član 4.
Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.
Član 5.
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj110-2517/2020
U Beogradu, 15. marta 2020. godine
Vlada
Predsednik Republike,
Aleksandar Vučić, s.r.
Prvi potpredsednik Vlade,
Ivica Dačić, v.d.

 

 

 


Република Србија

Град Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности

и послове са грађанима

Број:130-3/20-XXV

Дана: 17. марта 2020. године

К р а г у ј е в а ц

 

Начелник Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима на основу Закона о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - др. закон, 104/2009 - др. закон, 10/2015 и 36/2018), Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019- даље), Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије,

                        доноси

О  Д  Л  У  К  У

о организовању процеса рада у Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима за време трајања ванредног стања у Републици Србији

1.Обзиром на проглашење ванредног стања у Републици Србији и опасности од ширења епидемије COVID -19 у оквиру Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима привремено се редукује обављање послова због потенцијалне епидемије, у складу са чланом 117. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), до кога је дошло наредбом надлежног државног органа због обезбеђивања безбедности и заштите живота и здравља на раду, која је услов даљег обављања рада без угрожавања живота и здравља запослених и других лица, и у другим случајевима, у складу са законом.

2.Наређује се руководиоцима ужих организационих јединица да на основу затева запосленог изврше процену и омогуће запосленима рад од куће тако што ће да обезбеде минимум процеса рада, и то : тешким хроничним болесницима, лицима старијим од 60 година, родитељима деце до 15 година под условом да је дете само код куће, односно да нема ко да води бригу о детету.

Предлог руководиоца ужих организационих јединица потребно је да одобри начелник Градске управе, на основу којег доносе посебан (обједињени ) акт којим одређују:

-        којим запосленима, на основу Захтева (који је саставни део ове одлуке) из става 2. ове тачке, се организује рад од куће,

-        обавезе запослених којима се организује рад од куће,

-        правила за рад од куће ( евидентирање рада, јављање непосредним руководиоцима и сл.), као и друга питања везана за организацију рада од куће.

 

Запослени који раде од куће долазиће у просторије Градске управе, само по налогу начелника или другог овлашћеног лица.

Запослени који раде од куће дужни су да се свакодневно јављају ради добијања радних задатака и рокова у којима су дужни да их изврше, о чему, на захтев начелника, непосредног руководица или другог овлашћеног лица достављају путем мејла или вибера извештај дневно, недељно или месечно.

Запосленима који послове и радне задатке обављају од куће накнада трошкова за долазак и одлазак на посао и с посла бити умањена сразмерно броју дана проведених на раду од куће.

Запослени су у обавези да рад у пословним просторијама Управе организују уз што мање кретање странака, тако што ће се омогућити контактирање електронским путем, односно путем e mail адреса и телефона ( пријем захтева, скениране документације и сл. ).

Наређује се запосленима чији рад буде организован у пословном простору управе, да  у току радног времена не напуштају зграду управе Града, односно других објеката у којима се обавља рад градских управа ради обављања приватних послова, набавке за личне потребе, посећивања угоститељских објеката и сл. , односно пословни простор се може напустити искључиво по налогу непосредног руководиоца и то ради обављања службеног посла. Понашање супротно наведеном сматраће се тежом повредом радне обавезе.

Рад у Градској управи обављаће се, на основу процене обима посла и броја запослених који не обављају посао од куће, а у циљу поштовања правила о прописаној удаљености лица једних од других, у редовном радном времену или у две смене према утврђеном радном времену од 7,30 до 22 часова. Могуће је рад и суботом због потребе смањеног броја запослених у затвореним просторијама.

Приоритет  у поступању и обављању послова Градске управе до завршетка ванредног стања је спровођење мера, закључака и других аката Владе РС, других надлежних државних органа и надлежних органа града Крагујевца у циљу заштите и очувања здравља.

Наређује се запосленима да у организационим јединицама Градске управе у којима због природе посла долази већи број људи, организује рад и остваривање права грађана сходно препорукама Владе Републике Србије и Министарства здравља, као и да обезбеди следеће:

*на сваких сат времена потребно је направити паузу и за то време извршити хигијену радних површина, као и површина са којима корисници услуга долазе у контакт;

 

*сви запослени задужени за одржавање хигијене морају да носе заштитну опрему  за једнократну употребу на радном месту.

3. Начелник Градске управа ће обезбеди довољну количину дезинфекционих средстава, средстава за хигијену и да преко својих службеника врши редовно дезинфиковање просторија и објеката Градске управе. Такође, потребно је обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин у организационим јединицама Градске управе у којима због природе посла долази већи број људи.

На основу Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019 - даље)  послодавaц је обавези да организује и обезбеђује из својих средстава здравствену заштиту запослених ради стварања услова за здравствено одговорно понашање и заштиту здравља на радном месту запосленог.                                                 

4. Апелује се на све запослене да буду сталожени, да не шире панику и да се придржавају савета и препорука Владе Републике Србије, Министарства здравља, Кризног штаба и других надлежних министарстава.

5. Ова Одлука ступа на снагу одмах даном доношења.

 

НАЧЕЛНИК,   

 Никола Рибарић,с.р.

 

 

 

 

 

Остале актуелности

09.09.2021

Након вишегодишњег рада и усавршавања софтвера за архивиско пословање, АРХИС, представљен је запосленима Историјског архива Шумадије Крагујевац. На самој презентацији софтвера који је садашњост и будућности архивског пословања одржана је и краћа обука запослених.

Предавања и обуку су обављали запослени Државног архива Србије, Никола Аџић, архивиста и руководилац службе за обраду података и Александа Јаношев виши архивски помоћник за информационе технологије.

26.05.2021

У просторијама Историјског архива Шумадије у крагујевцу дана 26.52021. године одржана је конференција за новинаре на којој је представљен Зборник радова са научног скупа под називом "Јован Ристић, државник и дипломата - Берлински конгрес (140 година од међународног признања Србије)". Иако је позив био уредно и на време прослеђен свим електронским и штампаним медијима, као и дописништвима из Крагујевца, на конференцији су били присутне само новинарске екипе Радио телевизије Крагујевац, Пинк телевизије, Прве телевизије и Радио "Златоусти".
На конференвији су говорили: Славица Јагличић, директор историјског архива Шумадије у Крагујевцу, издавач зборника. Предраг Илић, архивски саветник, главни уредник зборника. Директор Архива, Славица Јагличић, упознала је новинаре са свим програмским активностима у периоду од 2018. године до данас, начину функционисања установе у време пандемије, набавци нове опреме за рад конзерваторске лабораторије, дигитализацији матичних књига рођених, венчаних и умрлих. Предраг Илић, главни уредник Зборника; укратко је представио све радове који су одштампани у Зборнику и нагласио зашто само од, уредник, представља часопис, с обзиорм да није било могуће присуство учесника овог Научног скупа јер су из различитих градова Србије и Региона.

РТК РЕПОРТАЖА - ВИДЕО