О библиотеци

Библиотека Историјског архива Шумадије припада типу специјалних библиотека које сакупљају књижни фонд из уже стручних тематских целина. Основана је 1952. године због неопходности сталне едукације архивских радника, као и због потребе да одговори на захтеве истраживача различитих интересовања. Рад архивских библиотека регулисан је Упутством о стручној делатности библиотека у архивима Србије. Њиме је одређена сврха постојања библиотека у смислу подстицања научно истраживачког рада који се врши у архивима. За потребе стручног рада, библиотека је опремљена приручницима, речницима, лексиконима, енциклопедијама, делима из опште, националне и локалне историје, зборницима закона  и уредби, шематизмима и другим библиотечко - информационим матереијалом који треба да задовољи потребе истраживача архивске грађе и дргугих корисника.
 
Специјална библиотека Историјског архива Шумадије поседује завидан број библиотечко - информационие грађе која пружа битне информације од историјског и културног значаја. Библиотека располаже са преко 5000 монографских пзбликација, 3800 серијских публикација. Вићина књига и часописа је из области историје, а мањи број из књижевности, правних, економских и других хуманистичких и природних наука. Најстарија књига је Стематографиа Христофора Жефаровића из 1741. године. Библиотека поседује и једно ретко издање  штампано глагољицом у Риму 1791. године (Breviarium Romanum slavonico idiomate, Romаe) Најдрагоценији део архивске библиотеке свакако представљају старе и ретке књиге штампане пре 1868. године којих, према задњем попису, има преко 70, а које су евидентиране у званичном Регистру  старе и ретке библиотечке грађе од изузетног и великог значаја. Библиотека Архива поседује и известан број раритетних старих књига на турском језику, штампаних арапским писмом.Ретке публикације које сведоче о историјском и друштвено - политичком  животу Србије, су књиге штампане у малим тиражима, настале током ратова (1914-1918, 1941-1945 ). Библиотека поседује  књижевне и друге рукописе, од изузетног  уметничког и научног значаја.