ЗАХТЕВ ЗА ОДУЗЕТУ ИМОВИНУ

Предмет: Молба за издавање фотокопија докумената у вези са одузимањем имовине
- национализација
- конфискација
- експропријација
- аграрна реформа и колонизација
- и други вид одузимања

Подаци о лицима којима је одузета имовина

Подаци о одузетој имовини

Подносилац молбе