ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЗЕМЉИШНО-КЊИЖНОГ УЛОШКА

Упозорење: Пре авио снимања и поделе Крагујевца на зоне (1,2,3,4) приградска насеља као Петровац, Маршић, Илићево, Теферич, Белошевац, Станово, Ердеч, Грошница и тд. биле су засебне катастарске општине.

НАПОМЕНА – пажљиво прочитати
А) За КО Крагујевац:
Обавезно навести стари број ЗК.
Улошка или парцеле пре авио
Снимања и поделе града на зоне
Б) Захтев попуните читко и исправно
В) Захтеви који су непотпуни, нечитки и
без одговарајућих прилога неће се
узети у рад