ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ЛИЧНИМ ДОХОЦИМА

Подносилац захтева:

НАПОМЕНА – пажљиво прочитати Уз захтев сте дужни да приложите:
А) Копију захтева из РФ за пензијско и инвалидско осигурање запослених (листинг)
Б) Захтеви који су непотпуни, нечитки и без одговарајућих прилога неће се узети у рад