ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕ АРХИВА

(Навести за које потребе се врши истраживање : научне, студијске, стручне, публицистичке, радне организације, друштвено-политичке заједнице, судске, културно-просветне, педагошке, личне, породичне, регулисање одређених права или обавеза и сл.)

(навести тачан назив архивског фонда који користиш, кутију, годину и сигнатуру документа)