Служба заштите архивске у архиву - Служба депоа

034 336-251, 336-252, локал 24.
depo@istorijskiarhivsumadije.com

 

Служба депоа обавља пријем архивске грађе и њен смештај, стара се о њеној физичкој заштити, по потреби иницира спровођење техничких мера заштите, издаје архивску грађу за потребе корисника и архива, издаје копије докумената и податке из докумената за потребе државних органа и физичких лица, води сумарне евиденције о фондовима и збиркама смештеним у депоу, топографски обележава просторије депоа и полице, утврђује план смештаја фондова и збирки и друго.


Архив у Крагујевцу је од оснивања имао проблем са смештајним простором. Грађа је најпре прикупљана у кући трговца Алексе Обрадовића (1948-1952), а потом у кући у Улици Јована Ристића бр. 1 (1952-1954). Након тога, 1954. године Архив је за коришћење добио неколико канцеларија у великој згради Градског народног одбора, данашњој Скупштини града Крагујевца. Како то није било довољно установи су 1961. године додељене још три просторије за смештај грађе у згради Суда.  Тек пресељењем Архива у адаптирану зграду некадашњег Војног затвора у Ул. Крагујевачког октобра бр. 13  1988. године обезбеђен је већи простор за депо.