Делатност

1. Служба заштите архивске грађе ван Архива (Спољна служба) врши заштиту регистратурског материјала и архивске грађе на терену, док се она још налази код стваралаца. Архивски радници пружају стручну помоћ регистратурама у погледу евидентирања, класификовања, архивирања, чувања, стручног одржавања, одабирања архивске грађе и излучивања безвредног регистратурског материјала. Осим тога, унутар Архива воде се одговарајуће евиденције о регистратурама (активним и пасивним), где се бележе све промене о ствараоцима грађе.

На основу законског овлашћења Архив даје сагласност на правилнике о архивском пословању, листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања и одобрења за излучивање безвредног регистратурског материјала; по потреби налаже мере за отклањање утврђених недостатака, указује стручну помоћ и покреће прекршајни поступак против ималаца архивске грађе и регистратурског материјала уколико не извршавају своје обавезе.

Спољна служба Историјског архива Шумадије формирана је као посебна служба 1965. године.

1. Radnici arhiva u registraturi

2. Служба заштите архивске грађе у Архиву (Служба депоа) обавља пријем архивске грађе и њен смештај, стара се о њеној физичкој заштити, по потреби иницира спровођење техничких мера заштите, издаје архивску грађу за потребе корисника и архива, издаје копије докумената и податке из докумената за потребе државних органа и физичких лица, води сумарне евиденције о фондовима и збиркама смештеним у депоу, топографски обележава просторије депоа и полице, утврђује план смештаја фондова и збирки и друго.

Зграда у којој се Архив тренутно налази располаже депоима површине 600 м². Ипак, то није довољно за смештај архивске грађе, јер сваке године пристижу нови фондови за које одавно нема места.

2. Depo

3. Сређивање и обрада архивске грађе представља један од најважнијих и најсложенијих стручних послова у архиву. Од начина на који је грађа сређена зависи у каквом ће се поретку наћи, у којој ће мери бити приступачна за коришћење и какав ће квалитет и употребна вредност обавештајних средстава бити. Архивистичко сређивање подразумева: разврставање архивске грађе на фондовске целине, обраду архивских књига, издвајање безвредног регистратурског материјала, класификацију и систематизацију архивске грађе и израду научно-информативних средстава за фондове и збирке.

Доношењем Препоруке о приоритету архивских фондова и збирки за сређивање и обраду и о приоритету стручних операција (1967) и Упутства о одређивању критеријума о формирању архивског фонда (1968) Архивско веће Србије је прописало јединствено вршење стручних послова и ускладило рад на сређивању архивске грађе у свим архивима на територији Републике Србије. Након тога, и у Историјском архиву Шумадије долази до формирања посебне службе сређивања и обраде архивске грађе. Упутством о сређивању архивских фондова органа управе, радних, друштвено-политичких и других организација из 1973. године заокружена је већина стручних послова и захтева из ове архивске делатности.

3. Fotolaboratorija

4. Техничка служба врши превентивну заштиту, конзервацију, рестаурацију и микрофилмовање архивске грађе. Примена ових мера предузима се у циљу продужавања века трајања оштећених докумената и представља један од највиших облик заштите у архивској делатности.

Техничку службу Историјског архива Шумадије чине: фотолабораторија и лабораторија за конзервацију и рестаурацију. Са микрофилмовањем архивске грађе почело се још 1983. године, а од 2002. у Архиву ради и конзерваторска радионица.

4. Izlo?beni prostor

5. Културно-просветна делатност Историјског архива Шумадије у Крагујевцу представља једну од најбоље организованих културно-просветних служби у архивској мрежи Србије. Било је потребно скоро тридесет година да би се стекли организациони, стручни и финансијски услови за покретање издавачке делатности. Објављивањем „Водича кроз архивску грађу“ (1978), Историјски архив Шумадије је покренуо своје издаваштво. Осамдесетих година XX века Архив је у сарадњи са Народном библиотеком „Вук Караџић“ и Народним музејом у Крагујевцу издавао зборник радова за политичку, културну и привредну историју „Станишта“. Деведесетих година излазе и прве значајне монографије архивских радника, попут „Старог Крагујевца“ Борише Радовановића. Од 2004. године Архив издаје и свој стручни часопис „Шумадијски анали“, наставља са организовањем научних скупова и промоција књига. Преко Друштва историчара Шумадије, основаног 2009. године, остварује и ближу комуникацију са просветним установама у граду. Од 2013. до 2015. године, у сарадњи са другим институцијама културе у граду и земљи, Архив реализује девет изложби, а са појединим програмима гостује и у иностранству.